En genvej til udvej

KONTAKTPERSONSFORLØB

Vores kontaktpersonsforløb, en genvej til udvej, er en konsekvent og kærlig håndsrækning til udsatte unge. Formålet er at opkvalificere den unge til et trygt liv som voksen samt livsmestring generelt.

Starten på

ET BEDRE LIV

LOKATION

SJÆLLAND

MÅLGRUPPE

12-23 År

GNS. VARIGHED

9 MÅNEDER

I Kapitel1 arbejder vi med at skabe en permanent livsstilsændring hos udsatte unge, hvilket kræver en skræddersyet indsats med intensiv sparring for at ændre eventuelle dårlige vaner for altid og få indarbejdet de effektive værktøjer og metoder, der er nødvendige for at få succes med forløbet.

En livsstilsændring kræver en stor grad af selvdisciplin, motivation og psykisk styrke. Derfor udarbejdes en konkret handleplan for, hvordan den unge gennem mentaltræning og støtte kan få større selvindsigt og redskaber til at arbejde med sin egen selvudvikling og dermed udvikle og opdage de kvaliteter, der skal være med til at bidrage til den permanente livsstilsændring.

Vores kontaktpersoner arbejder i en forebyggende indsats efter §11, stk. 3. Derfor vil vores kontaktpersoners faglighed og profil også blive matchet i forhold til den unges behov. 

Forløbet vil som udgangspunkt finde sted på vores kontor i Spor 10 eller hvor det i situationen giver mest mening for den unge at mødes. Vores kontaktpersoner er fleksible med hensyn til tid og mødested – også i forbindelse med visitationsmøder.

Vi hjælper unge

MED AT BRYDE DE DÅRLIGE VANER

Vidste du, at det tager 66 dage at vænne sig til en ny vane og at det samtidig er nemmere at tage en ny vane til sig end at lægge en gammel vane fra sig?

De fem faser

KONTAKTPERSONSFORLØB

Kontaktpersonsforløbet består af fem faser, der alle tager udgangspunkt i Kapitel1s grundværdier. Forløbet har til formål at oparbejde et stabilt fundament for udsatte unge og derigennem skabe grobund for en sund og permanent livsstilsændring. Gennem forandringsledelse og mobilisering af egne ressourcer vil den unge udstyres med redskaber til selvledelse og et liv med selvtillid og kompetencer. Den grundlæggende metode, der går igen i alle faser, er involvering af den unge. Dermed sikres det, at den unge føler ejerskab over egen udvikling.

Et typisk forløb har en varighed af 9 måneder, med mulighed for skalering, og er inddelt i nedenstående faser. Fasernes varighed er vejledende.

Relationsarbejdet udgør fundamentet for det pædagogiske arbejde. I denne fase etableres den personlige relation bl.a. gennem nærværende kontakt, åbenhed, ærlighed og tilgængelighed. Her italesættes den unges personlige drivkraft, drømme, frygt og ønsker for fremtiden. Det er altafgørende for den unges udvikling, at der bliver skabt en tillidsfuld og ligeværdig relation på trods af den ulighed, der er til stede i relationen mellem den unge og kontaktpersonen. Vi ser desuden den nære relation som et vigtigt redskab i forhold til den unges identitetsdannelse, idet mennesket skaber og udvikler sin selvopfattelse og identitet i et konstant samspil med sine omgivelser. En god relation øger motivationen for selvudvikling og styrker den unges selvværd og selvtillid. 

I denne fase afstemmes forventningerne også i forhold til forløbet og hinanden.

I denne fase sættes retningen for kontaktpersonsforløbet. Til at definere det overordnede mål anvender vi en personlig SWOT-analyse og kigger nærmere på den unges styrker, svagheder samt muligheder. Ydermere kigges der på trusler i omgivelserne i samarbejde med sagsbehandler/familie og den unge selv. Således kan vi maksimere udnyttelsen af mulighederne ved brug af styrkerne og samtidig minimere svaghederne og truslernes indflydelse på den unges selvudvikling. SWOT-analysen hjælper til at identificere og danne rammerne for den handlingsplan, der er nødvendig for, at den unge opnår en permanent livsstilsændring.

I denne fase estimeres forløbets varighed, antal møder, løbende evalueringer m.m.

I forberedelsesfasen udformer den unge, i samarbejde med kontaktpersonen, en handleplan med konkrete delmål, der skal opnås i udviklingsfasen. Handleplanen med delmålene skal gøre forløbet overskueligt og sikre et motiverende og succesfuldt forløb, hvor den unge løbende kan blive bekræftet i, at vedkommende udvikler sig og gør fremskridt.

I udviklingsfasen er der fokus på eksekvering af den personlige handleplan, som den unge har været med til at udarbejde i forberedelsesfasen. Kontaktpersonens rolle er nu at yde rådgivning, vejledning og støtte for den unge og samtidig sikre, at handleplanen bliver overholdt i overensstemmelse med virksomhedens grundværdier. Kontaktpersonen vil undervejs i forløbet styrke den unges sociale færdigheder og relationer til andre bl.a. gennem K1+ tilbuddene. Desuden hjælper kontaktpersonen med at støtte på det nære personlige plan og vil være til rådighed, når den unge har behov for en voksen at tale med. 

I modningsfasen får den unge større selvindsigt og brugbare redskaber til at vurdere sig selv og håndtere situationer ud fra et ærligt og klart perspektiv.  Den unges handlinger og mål i livet afhænger nemlig af, hvor godt den unge kender sig selv. I slutningen af forløbet vil den unge være i stand til at træffe hensigtsmæssige valg.

Afspil video

Ung

I UDVIKLING

Mød Anton der gennem flere år har kæmpet med et større stofmisbrug. De seneste to år har han været tilknyttet Kapitel1, hvor vi gennem et skræddersyet kontaktpersonsforløb, har skabt nogle sundere vaner og en vej ud af misbruget.